Tháng 4:
UBND tỉnh Bạc Liêu. Liên Sở Tài Chính - Xây Dựng. Số: 235/CBLS-XD-TC. Ngày 27 tháng 04 năm 2012 công bố giá nhân công, giá ca máy tháng 4 năm 2012 trên địa bàn tỉnhDownload File.


Nguồn: Bộ Xây Dựng.